Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Завдання 1

 

1.Хто готує проект бюджетних запитів:

а) Державне казначейство

b) Головні розпорядники бюджетних коштів

c) Органи стягнення

d) ДПА

2. Які є принципи розмежування видатків між місцевими бюджетами?

а) Функціональний, економічний, відомчий;

b) Відомчої підпорядкованості і територіального розташування об’єктів фінансування;

c) Субсидіарності, з врахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача;

3.Прийняття Державного бюджету України з дефіцитом дозволяється у разі:

а)Здійснення Національним банком емісії;

b)Наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту;

c)Погашення основної суми боргу.

4. Зведений кошторис:

а) Затверджується разом із зведеним планом асигнувань Мінфіном;

b)Затверджується Кабінетом міністрів;

c)Затверджується Державним казначейством;

d)Не затверджується.

5.Загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює:

а)Кабінет Міністрів

b)Верховна Рада

c)Міністерство фінансів

d)Державне казначейство

6.Трансферти – це

а) надання коштів з вищестоящого бюджету нижчестоящому з метою збалансування цього бюджету у випадку перевищення видатків над доходами;

b)кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі;

c) безповоротне та безоплатне надання коштів з бюджетів

7.Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається:

а) Кошторисом бюджетної установи;

b) законом про Державний бюджет України;

c) Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період

8.Бюджетне зобов’язання – це:

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету.

b) повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування

c) будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

9.Бюджетний розпис складається з:

а) Двох розділів

b) Трьох розділів

c) Чотирьох розділів

10.Бюджет розвитку є:

а) Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів;

b) Складовою частиною загального фонду місцевих бюджетів;

c) Складовою частиною загального і спеціального фонду місцевих бюджетів.

Завдання 2

 

1.         Дайте визначення «Бюджетна система»

Бюджетна система — це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

2.         У чому полягає основна мета бюджетної політики держави?

Основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні найважливіших функцій держави, таких як: фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій; підтримку фінансової стабільності та збалансованості в країні; забезпечення фінансової цілісності держави; створення стимулів для соціально-економічного розвитку. Таким чином бюджетна політика забезпечує реалізацію завдань економічної політики держави.

3.         Перерахуйте базові складові бюджетного механізму.

В структурі бюджетного механізму виділяють три ланки: механізм мобілізації грошових засобів у федеральний, регіональні і місцеві бюджети; механізм витрачання бюджетних засобів шляхом їх надання юридичним та фізичним особам; механізм міжбюджетного розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів. Також в структурі бюджетного механізму можна виділити відокремлені блоки: бюджетного планування і бюджетного прогнозування; виконань бюджету; бюджетного контролю і т.д.

4.         Які існують джерела формування бюджету?

Формування бюджету може відбуватись за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел. До внутрішніх джерел відносять валовий внутрішній продукт і національне багатство, які вироблені на території даної країни, до зовнішніх – валовий внутрішні продукт( а іноді й національне багатство) інших країн, який надходить у вигляді державних позик або репараційних платежів, тощо.

Доходи бюджету класифікують за такими розділами:

1)         Податкові надходження;

2)         Неподаткові надходження

3)         Доходи від операцій з капіталом

4)         Трансферти


Информация о работе «Бюджетна система України»
Раздел: Финансовые науки
Количество знаков с пробелами: 14873
Количество таблиц: 0
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
53174
0
0

... і, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не передбачуваних обставин. Розділ 3. Перспективи розвитку бюджетної системи України 3.1 Проблеми функціонування бюджетної системи України та можливі шляхи їх подолання На нинішньому етапі розвитку економіки держави все більшої гостроти набуває необхідність докорінного ...

Скачать
84646
0
0

... бюджетів (значний вплив на це має Європейська Хартія місцевого самоврядування, до якої приєдналась Україна). Сукупність всіх бюджетів, які входять до бюджетної системи України, складає зведений (консолідований) бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Слід зазначити, що зведені бюджети існують не тільки в ...

Скачать
23289
4
0

... функціонування одного ліжка протягом року, днів. Кл.д. = 82 х 365 = 29930 ліжко-днів. 2.         Визначаємо загальну суму витрат на харчування для районної лікарні протягом бюджетного року, що характеризує нормативний показник: Вх.р. = Кл.д. х В1л , де Вх.р. - витрати харчування для районної лікарні протягом бюджетного року, грн.; В1л. - середньозважена норма витрат на один ліжко- ...

Скачать
58145
1
1

... ів, позабюджетних фондів та інших фінансових ресурсів. В цьому законі були відображені питання формування та виконання державного та місцевих бюджетів, розгляд, затвердження, виконання бюджетів різних рівнів бюджетної системи. З урахуванням змін, що відбулися в політичному устрої України за 1991-1995рр., а також в бюджетній політиці та бюджетному механізмі, в 1995р. Верховна Рада України прийняла ...

0 комментариев


Наверх