Войти на сайт

или
Регистрация

Навигация


Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий Університет

Інститут економіки


Кафедра економічної кібернетики та

інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

магістра

спеціальності 8.050102 Економічна кібернетика

на тему: „Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця”


Виконав: _________ Сова В.С.


Керівники

Прізвище, ініціали

Оцінка

Підпис

Проекту

Пістунов І.М.розділів:
Фінансовий

Пістунов І.М.Спеціальний

Пістунов І.М.Інформаційний

Нецвєтаєв В.А.Охорона праці

Пістунов І.М.Рецензент

Алексеєв М.О.Нормоконтролер

Пістунов І.М.
м. Дніпропетровськ

2008 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідуючий кафедри Економічної кібернетики

_____________ Є.В. Кочура


ЗАВДАННЯ

для дипломної роботи

магістра

студента групи ЭК–03м Сови Віктора Сергійовича


Тема дипломного проекту: „Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця”


Затверджена наказом ректору НГУ України від 7.05.2008 №_501-л


Розділ Зміст завдання Строк виконання
Фінансовий Виконати аналіз фінансово-економічного стану підприємства. 03.09.07 – 18.10.07
Спеціальний На підставі матеріалів виробничих практик, інших науково-технічних джерел розробити оптимальний алгоритм прогнозування крос-курсів для приватного підприємця. 01.01.08 –03.04.08
Інформаційний Розробити автоматизовану інформаційну систему оптимізації біржової торгівлі в виді математичного індикатора. 05.04.08 – 05.05.08
Охорона праці Розробити правила безпеки при роботі з комп’ютером. 06.05.08 – 15.05.08

Завдання видав _____________ І.М. Пістунов

Завдання прийняв до виконання _____________ В.С. Сова

Дата видання завдання: 03.09.2007.р.

Строк надання дипломного проекту до ДЕК: 21.06.2008 р.

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 80 арк., 8 табл., 23 рис., 3 додатків, 13 літ. джерел.

Об’єкт розроблення – оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця.


Мета дипломної роботи – Розробити новий математичний метод прогнозування крос-курсів конвертованих валют.


Метод дослідження та апаратура. Для дослідження даної предметної області використаний аналітичний метод на основі математичного програмування та перетворення Фур‘є.


Новизна проектних рішень – Новизна полягає в винаході нового математичного індикатора «SV-Trend».


Практичне значення – дипломної роботи полягає у підвищенні економічного ефекту завдяки новому математичному індикатору.


ЗМІСТ


РЕФЕРАТ

ВСТУП

1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК

1.1 Історія виникнення міжнародного валютного ринку

1.2 Структура міжнародного валютного ринку

1.3 Здійснення торгових операцій

1.4 Торговий термінал «Meta 4»

1.4.1 Види ринкових ордерів

1.5 Постановка задачі

2. ОПИС ТЕОРІЙ І МЕТОДИК

2.1 Фундаментальний аналіз

2.2 Технічний аналіз

2.2.1 Графічний метод

2.2.2 Математичний метод

3. ОПИС І РОЗРОБКА НОВОГО МАТЕМАТИЧОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ КРОС-КУРСІВ

3.1 Математична постановка задачі

3.2 Проведення розрахунків

3.3 Перевірка якості прогнозування

4. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

4.1 Розробка ІС для реалізації запропонованого методу

4.2 Приклад інтерфейсу

5. ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Інженерний - технічні заходи

5.1.1 Шкідливі і небезпечні чинники при роботі з ПК і їх вплив на

організм людини

5.1.2 Заходи щодо боротьби з шкідливими і небезпечними чинниками при роботі з ПК

5.2 Загальні вимоги до організації робочого місця користувача ЕОМ

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


ВСТУП


Прогнозування грає важливу роль в повсякденній людській діяльності і в ухваленні рішень відносно майбутнього – наприклад, прогноз погоди і різних природних явищ, планування виробничої діяльності і продажів товарів, прогнози, пов'язані з поведінкою фінансового ринку і тому подібне можна віднести до тих прикладів, для яких точніші оцінки визначають специфіку дій, що робляться, і роблять істотний вплив на підготовку планів конкретних сценаріїв поведінки в майбутньому.

Вільні грошові кошти переслідують дві основні мети – отримання максимальної прибутковості при дотриманні відповідної надійності. В цілому, спекуляції на валютному і фондовому ринках до надійних активів віднести важко, але вони забезпечують найвищу прибутковість зі всіх легальних видів операцій. Якщо ж грошові кошти не інвестувати, то вони мають властивість з часом зникати, тому або ви працюєте з грошима, або ви прощаєтеся з ними назавжди.

Прогнозування валютного ринку (зокрема, проблема прогнозування обмінних курсів/котирувань валют) практично щоденно (а часом, і щогодини) привертають пильну увагу як професійних учасників ринку (банків, державних і приватних інвестиційних компаній, брокерських контор, і тому подібне), так і людей, які так чи інакше відстежують лише загальнодоступні тенденції в спробі мінімізувати можливі втрати власних скромних накопичень.

На валютному ринку національна валюта обмінюється на іноземні валюти. Ціна грошової одиниці іноземної валюти, виражена в певній кількості грошових одиниць національної валюти, називається валютним курсом. Він є важливим елементом валютної системи, оскільки розвиток міжнародних економічних відносин вимагає вимірювання вартісного співвідношення валют різних країн. Валютний курс необхідний для:

• взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів. Експортер обмінює виручену іноземну валюту на національну, оскільки валюти інших країн не можуть звертатися як законний купівельний і платіжний засіб на території даної держави. Імпортер обмінює національну валюту на іноземну для оплати товарів, куплених за кордоном. Боржник набуває іноземної валюти на національну для погашення заборгованості і виплати відсотків по зовнішніх позиках;

• порівняння цін світових і національних ринків, а також вартісних показників різних країн, виражених в національних або іноземних валютах;

• періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм і банків.

Суть валютного курсу як вартісній категорії полягає в наступному. Валютний курс — «ціна» грошової одиниці однієї країни, виражена в іноземних грошових одиницях або міжнародних валютних одиницях (СДР, ЕКЮ, замінені євро з 1999 р.). Зовні валютний курс представляється учасникам обміну як коефіцієнт перерахунку однієї валюти в іншу, визначуваний співвідношенням попиту і пропозиції на валютному ринку. Проте вартісною основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, що виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економічна (вартісна) категорія властива товарному виробництву і виражає виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком. Оскільки вартість є всеосяжним виразом економічних умов товарного виробництва, то порівнянність національних грошових одиниць різних країн заснована на вартісному відношенні, яке складається в процесі виробництва і обміну. Виробники і покупці товарів і послуг за допомогою валютного курсу порівнюють національні ціни з цінами інших країн. В результаті зіставлення виявляється ступінь вигідності розвитку якого-небудь виробництва в даній країні або інвестицій за кордоном. Як би не спотворювалася дія закону вартості, валютний курс кінець кінцем підкоряється його дії, виражає взаємозв'язок національної і світової економіки, де виявляється реальне курсове співвідношення валют.

При продажі товарів на світовому ринку продукт національної праці отримує суспільне визнання на основі інтернаціональної міри вартості. Тим самим валютний курс опосередковує абсолютну обмінюваність товарів в рамках світового господарства. Вартісна основа валютного курсу обумовлена тим, що кінець кінцем інтернаціональна ціна виробництва, лежача в основі світових цін, базується на національних цінах виробництва в країнах, що є основними постачальниками товарів на світовий ринок.

У зв'язку з різким збільшенням міжнародного руху капіталів на валютний курс впливає купівельна спроможність валют по відношенню не тільки до товарів, але і фінансовим активам.

Як будь-яка ціна, валютний курс відхиляється від вартісної основи — купівельної спроможності валют — під впливом попиту і пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту і пропозиції залежить від ряду чинників. Багатофакторність валютного курсу відображає його зв'язок з іншими економічними категоріями — вартістю, ціною, грошима, відсотком, платіжним балансом і так далі Причому відбувається складне їх переплетення і висунення як вирішальні то одних, то інших чинників. Серед них можна виділити наступні.

1. Темп інфляції. Співвідношення валют по їх купівельній спроможності (паритет купівельної спроможності), відображаючи дію закону вартості, служить своєрідною віссю валютного курсу. Тому на валютний курс впливає темп інфляції. Чим вище темп інфляції в країні, тим нижче курс її валюти, якщо не протидіють інші чинники Інфляційне знецінення грошей в країні викликає зниження купівельної спроможності і тенденцію до падіння їх курсу до валют країн, де темп інфляції нижчий. Дана тенденція зазвичай простежується в середньо і довгостроковому плані. Вирівнювання валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної спроможності відбуваються в середньому протягом двох років. Це пояснюється тим, що щоденне котирування курсу валют не коректується по їх купівельній спроможності, а також діють інші курсотворчі чинники

2. Стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє підвищенню курсу національної валюти, оскільки збільшується попит на неї з боку іноземних боржників. Пасивний платіжний баланс породжує тенденцію до зниження курсу національної валюти, оскільки боржники продають її на іноземну валюту для погашення своїх зовнішніх зобов'язань. Нестабільність платіжного балансу приводить до стрибкоподібної зміни попиту на відповідні валюти і їх пропозицію. У сучасних умовах зріс вплив міжнародного руху капіталів на платіжний баланс і, отже, на валютний курс.

3. Різниця процентних ставок в різних країнах. Вплив цього чинника на валютний курс пояснюється двома основними обставинами. По-перше, зміна процентних ставок в країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух капіталів, перш за все короткострокових. В принципі підвищення процентної ставки стимулює притока іноземних капіталів, а її зниження заохочує відлив капіталів, зокрема національних, за межу. Рух капіталів, особливо спекулятивних «гарячих» грошей, підсилює нестабільність платіжних балансів. По-друге, процентні ставки впливають на операції валютних ринків і ринків позикових капіталів. При проведенні операцій банки беруть до уваги різницю процентних ставок на національному і світовому ринках капіталів з метою витягання прибутків. Вони вважають за краще отримувати дешевші кредити на іноземному ринку позикових капіталів, де ставки нижчі, і розміщувати іноземну валюту на національному кредитному ринку, якщо на нім процентні ставки вищі.

4. Діяльність валютних ринків і спекулятивні валютні операції. Якщо курс якої-небудь валюти має тенденцію до пониження, то фірми і банки завчасно продають її на стійкіші валюти, що погіршує позиції ослабленої валюти. Валютні ринки швидко реагують на зміни в економіці і політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим самим вони розширюють можливості валютної спекуляції і стихійного руху «гарячих» грошей.

5. Ступінь використання певної валюти на євроринку і в міжнародних розрахунках. Наприклад, той факт, що 60% операцій євро-банків здійснюються в доларах, визначає масштаби попиту і пропозиції цієї валюти. На курс валюти впливає і ступінь її використання в міжнародних розрахунках. Так, в 90-х роках долара припадало на частку 50% міжнародних розрахунків, 70% зовнішньої заборгованості, країн, що зокрема розвиваються. Тому періодичне підвищення світових цін, виплати, що ростуть, по боргах держав сприяють підвищенню курсу долара навіть в умовах падіння його купівельної спроможності.

6. На курсове співвідношення валют впливає також прискорення або затримка міжнародних платежів. В очікуванні зниження курсу національної валюти імпортери прагнуть прискорити платежі контрагентам в іноземній валюті, щоб не понести втрат при підвищенні її курсу. При зміцненні національної валюти, навпаки, переважає їх прагнення до затримки платежів в іноземній валюті. Така тактика, що отримала назву «Лідз енд легз», впливає на платіжний баланс і валютний курс.

7. Ступінь довіри до валюти на національному і світових ринках. Вона визначається поляганням економіки і політичною обстановкою в країні, а також розглянутими вище чинниками, що надають дію на валютний курс. Причому дилери враховують не тільки дані темпи економічного зростання, інфляцію, рівень купівельної спроможності валюти, співвідношення попиту і пропозиції валюти, але і перспективи їх динаміки. Іноді навіть очікування публікації офіційних даних про торговий і платіжний баланси або результати виборів позначається на співвідношенні попиту і пропозиції і курсі валюти. Деколи на валютному ринку відбувається зміна пріоритетів на користь політичних новин, чуток про відставку міністрів і так далі

8. Валютна політика. Співвідношення ринкового і державного регулювання валютного курсу впливає на його динаміку. Формування валютного курсу на валютних ринках через механізм попиту і пропозиції валюти зазвичай супроводжується різкими коливаннями курсових співвідношень. На ринку складається реальний валютний курс — показник стану економіки, грошового звернення, фінансів, кредиту і ступеня довіри до певної валюти. Державне регулювання валютного курсу направлене на його підвищення або зниження виходячи із завдань валютно-економічної політики. З цією метою проводиться певна валютна політика.

Таким чином, формування валютного курсу — складний багатофакторний процес, обумовлений взаємозв'язком національної і світової економіки і політики. Тому при прогнозуванні валютного курсу враховуються розглянуті курсоутворення чинники і їх неоднозначний вплив на співвідношення валют залежно від конкретної обстановки.

В умовах плаваючих валютних курсів посилився вплив їх змін на рух капіталів, особливо короткострокових, що позначається на валютно-економічному положенні окремих держав. В результаті притоки спекулятивних іноземних капіталів в країну, курс валюти якої підвищується, може тимчасово збільшитися об'єм позикових капіталів і капіталовкладень, що використовується для розвитку економіки і покриття дефіциту державного бюджету. Відлив капіталів з країни приводить до їх браку, згортання інвестицій, зростання безробіття.

Наслідки коливань валютного курсу залежать від валютно-економічного потенціалу країни, її експортної квоти, позицій в МЕО. Валютний курс служить об'єктом боротьби між країнами, національними експортерами і імпортерами, є джерелом міждержавних розбіжностей. З цієї причини проблеми валютного курсу займають видне місце в економічній науці.

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК
Історія виникнення міжнародного валютного ринку

Сьогодні ми живемо в еру глобалізації. Країни торгують товарами і послугами між собою, існують такі явища як туризм, міжнародні інвестиції, транснаціональні корпорації і тому подібне. Іншими словами, капітал блукає по світу з однієї країни в іншу. Але в різних країнах своя національна валюта, якимсь чином необхідно обмінювати свою валюту на валюту країни, в якій ви, наприклад, збираєтеся відкрити бізнес. Таких як ви дуже багато, що створює потребу в обміні валюти в величезних об'ємах Отже, наявність зручного механізму обміну валют вкрай необхідна в світовій економіці. Для цього і утворився міжнародний валютний ринок.

Foreign Market (FOREX) - міжнародний валютний ринок - сформувався 70-і роки, коли міжнародна торгівля перейшла від системи фіксованих валютних курсів до системи плаваючих обмінних курсів валют. На FOREX| курс однієї валюти щодо іншої визначається ринковими умовами, - співвідношенням попиту і пропозиції. Валютний ринок об'єднує чотири регіональні ринки: азіатський, австралійський, європейський, американський. Обмінні операції не припиняються протягом всього робочого тижня, ринок працює 24 години в добу (табл. 1.1.).


Таблиця 1.1.

Час роботи торгових сесій.

Година по Києву Зимній година Літній година
Регіон Місто Відкриття Закриття Відкриття Закриття

Азія


Токіо 2:00 10:00 3:00 11:00

Гонконг 3:00 11:00 4:00 12:00

Сінгапур 4:00 12:00 4:00 12:00

Європа


Франкфур 9:00 17:00 9:00 17:00

Цюрі 9:00 17:00 9:00 17:00

Пари 9:00 17:00 9:00 17:00

Лондо 10:00 18:00 10:00 18:00

Америка


Нью-Йор 16:00 24:00 16:00 24:00

Нью-Йор 6:30 0:30 16:30 0:30

Чікаг 17:00 1:00 17:00 1:00

Океанія


Веллінгто 23:00 7:00 23:00 7:00

Сідне 0:00 8:00 0:00 8:00

Структура міжнародного валютного ринку

Основними учасниками валютного ринку є:

- комерційні банки – роблять основний об'єми торгів (90-95%) на валютному ринку (рис.1.1.), здійснюючи конверсійні операції, як на користь своїх клієнтів, так і в своїх. Це такі банки, як Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank та інші.


Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

Рис.1.1. – Сукупна величина щоденних торгів


Зрештою валютним ринком є ринок міжбанківських операцій, і, кажучи про рух курсів валют і процентні ставки, слід мати на увазі міжбанківський валютний ринок. Їх головним завданням є валютне регулювання на зовнішньому ринку - запобігання різким стрибкам курсів національних валют, з метою недопущення економічних криз, підтримка балансу експорту-імпорту і інше. Вплив банків може бути як прямим - у вигляді валютної інтервенції, так і непрямим - через регулювання об'єму грошової маси і процентних ставок.

- валютні біржі – це елемент інфраструктури валютного ринку, діяльність якої полягає в наданні послуг з організації і проведення торгів, в ході яких учасники укладають операції з іноземною валютою. Валютна біржа організовують роботу базових елементів інфраструктури валютного ринку: торгової системи (механізм пошуку контрагента), клірингової і розрахункової систем (механізм виконання операції).

Існують валютні біржі, що спеціалізуються на терміновій торгівлі валютою і фінансовими активами, — Лондонська міжнародна біржа фінансових ф'ючерсів (London International Financial Futures Exchange), Європейська опційна біржа в Амстердамі (European Options Exchange), Німецька термінова біржа у Франкфурті (Deutsche Terminboerse), Сінгапурська біржа (Singapore International Monetary Exchange), біржа термінової торгівлі в Сіднеї (Sydney Futures Exchange), Австрійська термінова опційна біржа у Відні (Oesterreichische Termin Option-sboerse). З економічної точки зору валютна біржа — це організований учасник на біржовому організованому валютному ринку. У правовому сенсі валютна біржа є юридичною особою, що формує оптовий ринок шляхом організації і регулювання біржової торгівлі іноземною валютою.

Пряме призначення валютної біржі — визначати валютний курс, який є вартістю іноземної валюти.

- центральні банки – посередники між державою і рештою економіки через банки. Як така установа він покликаний регулювати грошові і кредитні потоки за допомогою інструментів, які закріплені за ним в законодавчому порядку.

У різних державах такі банки називаються по-різному: народні, національні, державні, емісійні, резервні, Федеральна резервна система США, Європейський центральний банк, Банк Англії, Німецький федеральний банк, Державний банк В'єтнаму, Народний банк Китаю. У Україні – Національний Банк України.

Australia - Reserve Bank of Australia - www.rba.gov.au;

Canada - Bank of Canada - www.bank-banque-canada.ca;

European Union - European Central Bank (ECB) - www.ecb.int;

France - Banque de France - www.banque-france.fr;

Germany - Deutsche Bundesbank - www.bundesbank.de;

Italy - Banca d'Italia - www.bancaditalia.it;

Korea - Bank of Korea - www.bok.or.kr;

Japan - Bank of Japan - www.boj.or.jp;

Russia - Central Bank of Russia - www.cbr.ru;

Switzerland - Schweizerische Nationalbank - www.snb.ch;

Ukraine - National Bank of Ukraine - www.bank.gov.ua;

United Kingdom - Bank of England - www.bankofengland.co.uk;

United States - Board of Governors of the Federal Reserve System (Washington) - www.federalreserve.gov;

USA, New York - Federal Reserve Bank of New York - www.ny.frb.org;

International Monetary Fund Міжнародний валютний фонд - www.imf.org.

Центральний банк не завжди належить державі. Але навіть якщо держава формально не володіє його капіталом (США, Італія, Швейцарія) або володіє частково (Бельгія — 50%, Японія — 55%), центральний банк виконує функції державного органу.

По своєму положенню в кредитній системі центральний банк грає роль «банку банків», тобто зберігає обов'язкові резерви і вільні засоби комерційних банків і інших установ, надає їм позики, виступає як «кредитор останньої інстанції», організовує національну систему взаємозаліків грошових зобов'язань або безпосередньо через свої відділення, або через спеціальні розрахункові палати. Основні функції: емісія банкнотів, проведення грошово-кредитної політики, рефінансування кредитово-банківських інститутів, проведення валютної політики, регулювання діяльності кредитних інститутів, функції фінансового агента уряду.

- фірми, що здійснюють зовнішньоторговельні операції – здійснюють операції по імпорту пред'являють попит на іноземну валюту (для покупки товарів) і відповідну нею пропозицію національної валюти. Компанії, що здійснюють експортні операції створюють пропозицію іноземної валюти (вирученою за продаж товарів) і відповідний попит на національну валюту, необхідну для оплати праці, інших витрат і податків. Крім того, і ті та інші розміщують вільні залишки валюти на своїх рахівницях в депозити або цінні папери або привертають кредити в різних валютах залежно від процентних ставок і власних очікувань. Як правило, всі ці операції робляться через комерційні банки.

- інвестиційні фонди – міжнародні інвестиційні фонди, а також крупні комерційні корпорації, що здійснюють діяльність за кордоном, управляють власним портфелем цінних паперів (наприклад, державних облігацій і облігацій приватних компаній), номінованих в різних валютах або тримають крупні депозити в комерційних банках з метою витягання прибули від таких інвестицій. До даного виду фірм відносяться також крупні міжнародні корпорації, що здійснюють іноземні виробничі інвестиції: створення філій, спільних підприємств і тому подібне, такі, як, наприклад, XEROX, Nestle, General Motors, British Petroleum та інші.

- брокерські компанії – займаються зведенням покупця і продавця валюти в тому випадку, якщо між ними ще немає стійких контрагентських угод. За своє посередництво брокерські фірми стягують брокерську комісію, зазвичай у вигляді відсотка від суми операції. Сюди можна так само віднести дилінгові центри, які грають роль своєрідних посередників, працюючи з невеликими сумами фізичних осіб і акумулюючи їх для комерційних банків.

«Straighthold Investment Group» www.liteforex.org;

«Fx-Pro»www.fxpro.com;

«Форекс Клуб» www.fxclub.org;

«Альпарі» www.alpari-idc.ru;

«FIBO» www.fibo-forex.ru;

«Fxprofit» www.fxprofit.ru;

«Телетрейд» www.teletrade.ru;

«Е-капитал» www.e-capital.ru;

«UMIS» www.umis.ru;

«Forexite» www.forexite.com;

«Форексервіс» www.forexservice.net;

«ФОРЕКС www.forexua.com;

«Укрсоцбанк» www.forex.ukrsotsbank.com.

- приватні особи – проводять великий спектр конверсійних і арбітражних операцій, пред'являють попит на валюту для цілей туризму, покупки товарів за кордоном, конверсії заробітної плати. А в 1986 р. з введенням маржевої торгівлі фізичні особи дістали можливість інвестувати вільні грошові кошти на ринку FOREX з метою отримання прибули.


1.3 Здійснення торгових операцій


Для здійснення торгових операцій на ринку Forex приватному підприємцеві необхідно:

- вибрати брокера

Існує як мінімум 8 основних критеріїв вибору брокера:

1. Громадська думка.

Який сервіс надає своїм клієнтам, як у них організовано місце валютного ділера (dealing desk)? Варто почитати відгуки трейдерів про того або іншого брокера на інтернет-форумах, присвячених валютному трейдингу.

Термін існування компанії в даному секторі послуг теж є важливим - очевидно, що фірми, що зарекомендували себе часом, переважніше, ніж початківці; в той же час початкуючі брокери надають деколи комфортніші умови роботи, адже саме так вони можуть скласти конкуренцію.


Информация о работе «Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця»
Раздел: Экономико-математическое моделирование
Количество знаков с пробелами: 90450
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 26

0 комментариев


Наверх